Garantie

Garantie

Wettelijke garantie.
Meer voor Fietsen heeft op alle producten en diensten wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten, ook qua levensduur. Deze wettelijke regel is vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  De wettelijke garantie is altijd van toepassing, ongeacht de fabrieksgarantie. De wettelijke garantie betreft de koopovereenkomst en bindt dus koper en verkoper. De fabrikant is geen partij in die koopovereenkomst dus kan de verkoper zich nooit beroepen op overmacht door verlopen fabrieksgarantie.

Fabrieksgarantie
Dit is de garantie van de fabrikant van een product, dat het product voldoet aan de door de fabrikant gestelde verwachtingen. Hierop maakt een fabrikant soms wel enkele uitzonderingen. Zo zal een fietsenfabrikant normaal gesproken geen garantie geven op fietsbanden als er door toedoen van de gebruiker een lekkage optreedt. Een fabrikant verbindt vaak een termijn aan de garantie, van bijvoorbeeld enkele maanden of jaren. Soms is het mogelijk voor de koper om tegen bijbetaling de garantie te verlengen met een extra termijn.

Fabrieksgarantie per merk:
Meer voor Fietsen is leverancier van verschillende merken. Zo leveren wij producten met fabrieksgarantie van Sparta, Giant, Koga en Batavus. Hier gaat het specifiek om de aankoop van fietsen. De garantie op accesoires van andere merken vallen onder de wettelijke garantie en hierop is geen specifiek gedefinieerde fabrieksgarantie van toepassing.

Fabrieksgarantie bij aankoop van een fiets per merk:

Batavus:

Garantievoorwaarden
Op alle Batavus fietsen zijn Batavus’ garantievoorwaarden van toepassing.
Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen je garantie hebt.

Artikel 1 Garantie

1.1 Batavus garandeert dat de Batavus fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Batavus fiets.

1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.4 De garantie is niet overdraagbaar.

1.5 De door Batavus op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 Batavus frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

2.2 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen,freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

2.5 Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

b. De fiets is niet conform het serviceboekje onderhouden;

c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;

e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Batavus voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;

b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

Artikel 4 Garantie-onderdelen 

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Batavus is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Batavus worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.

4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Batavus komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.4 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Batavus voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen – onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel – ter inspectie – via de Batavus dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.

5.2. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal Batavus desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde Batavus dealer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door Batavus gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Batavus ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Batavus strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Batavus voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

 

Koga:

E-bikes

Je krijgt standaard twee jaar garantie op de specifieke onderdelen van jouw KOGA E-bike (uitgezonderd slijtagedelen) met bovendien een levenslange garantie op het frame en 10 jaar garantie op de lak. Ook op de accu krijg je standaard twee jaar garantie, ongeacht het aantal ladingen.

Onderweg of op vakantie
Als je onderweg of op vakantie onverhoopt problemen krijgt met je KOGA, neem je eerst contact op met de KOGA-dealer waar je jouw fiets hebt gekocht. Jouw KOGA-dealer kan dan, eventueel in overleg met KOGA, een oplossing zoeken of je eventueel doorverwijzen naar een KOGA-dealer bij jou in de buurt.

Frames en ongeveerde voorvorken: Ongeveerde aluminium, scandium and cro-moly frames en/of voorvorken.  Constructie of materiaalfouten: Levenslange Garantie.
Frames en ongeveerde voorvorken: Geveerde frames. Constructie of materiaalfouten: 3 jaar.
Frames en ongeveerde voorvorken: Carbon. Constructie of materiaalfouten: 10 jaar.
Frames en ongeveerde voorvorken: Wedstrijden. Constructie of materiaalfouten: 2 jaar.
Lakgarantie frames en ongeveerde voorvorken. Roestvorming of oxidatie: 10 jaar.
Lakgarantie of verchroomde onderdelen en geveerde voorvorken. Roestvorming of oxidatie: 2 jaar.
Onderdelen inclusief verende voorvorken en dempers. Constructie of materiaalfouten. 2 jaar.

 

Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, tandwielen, kabels, remblokken, geveerde voorvorken en schokdemperunits, vallen niet onder de garantie, behalve in het geval van constructie- of materiaalfouten. Indien de originele onderdelen niet meer leverbaar zijn of deze niet meer aan een vervangend frame passen, worden ze door KOGA kosteloos door alternatieve onderdelen vervangen. Deze garantiebepaling geldt tot 3 jaar na aankoop en uitsluitend voor de eerste eigenaar van de betreffende fiets.

*Alleen met Lifetime Guarantee sticker, anders 10 jaar.
Voor een overzicht van alle geldende garantietermijnen voor Koga kun je dit document raadplegen.

Sparta:

Garantie:

De fietsen van Sparta worden uitvoerig getest en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Sparta geeft maar liefst 10 jaar garantie op een stalen of aluminium frame, 10 jaar garantie op de voorvork (2 jaar op verende voorvork) en 2 jaar op overige onderdelen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. Verder krijg je 2 jaar garantie op het elektrisch aandrijfsysteem en op de batterijpakketten.

Voorwaarden garantie

Sparta geeft ter aanvulling op jouw wettelijke rechten een garantie tegen eventuele materiaal- of constructiefouten aan jouw fiets. Hierbij moet minstens aan de volgende voorwaarden worden voldaan: je kunt alleen aanspraak maken op garantie indien je een duidelijk ingevuld en afgetekend garantiebewijs of de aankoopbon hebt. Alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie; de garantie is dus niet overdraagbaar.

Geen aanspraak op garantie

De fabrieksgarantie wordt in eerste instantie door de Sparta dealers beoordeeld. Garantie wordt niet verleend indien:

  • De fiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij.
  • De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels en remblokjes.
  • De fiets onvoldoende onderhouden is, d.w.z. net zoals aangegeven in het meegeleverde instructieboekje.
  • Reparaties ondeskundig of niet door een Sparta-dealer wordt uitgevoerd.
  • Voor reparaties niet-originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.
  • De constructie gewijzigd is.
  • De fiets voor verhuur is gebruikt.
  • Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de fiets omdat de fiets niet regelmatig is onderhouden of schoongemaakt.

Alleen defecte onderdelen die via de Sparta dealer naar Sparta ter beoordeling worden opgestuurd, maken deel uit van de garantie. Voor zover wettelijk toegestaan, is vergoeding van lichamelijk letsel of schade aan andere goederen anders dan (originele onderdelen van) de Sparta fiets uitgesloten. Het arbeidsloon voor de- en montage van de fiets behoort niet tot de garantie en is voor rekening van de eigenaar. De Sparta fietsen voldoen aan de Europese typegoedkeuring.

Giant:

Artikel 1
1.1 Het Giant Garantie Programma is van toepassing op iedere overeenkomst (waaronder valt elke wijziging of aanvulling op een overeenkomst alsmede alle (rechts)handelingenten ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief deze voorwaarden en de eventuele overige specificaties en voorwaarden toepasselijk op de overeenkomst) van de besloten vennootschap Giant Benelux B.V., hierna te noemen: Giant, en iedere overeenkomst tussen Giant en een wederpartij waarop Giant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Giant zal door haar te leveren diensten en/of zaken leveren in overeenstemming met de redelijkerwijs van haar te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid.

1.3 Giant garandeert uitsluitend aan de originele eerste eigenaar dat het frame, de niet-verende voorvork of originele onderdelen van elke nieuwe fiets van het Giant-merk vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de volgende specifieke perioden: Garantie voor het leven van de wederpartij ter zake : – Het fietsframe, behalve voor modellen die bestemd zijn voor downhill-doeleinden. Garantie van tien jaar voor: – Niet-verende voorvorken. Garantie van drie jaar voor: – Frames van modellen die bestemd zijn voor downhill-doeleinden. Garantie van twee jaar voor: – Accu’s; – Overig elektronisch materieel. Garantie van één jaar voor: – Lak en stickers; – Alle overige originele onderdelen, inclusief veersystemen achter, maar exclusief onderdelen, geveerde vorken en schokdempers die niet van het Giant-merk zijn.

1.4 Giant verstrekt onverminderd lid 3 van dit artikel geen enkele garantie ter zake diensten en zaken van derden. Deze zaken en diensten zullen exclusief worden gedekt op basis van de garantievoorwaarden van de hiervoor genoemde derden. In ieder geval geldt dat Giant nimmer is gehouden tot een verdergaande garantie ten opzichte van de partij die aanspraak maakt jegens Giant dan waarop Giant ten opzichte van de betreffende derde ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 2
2.1 Deze garantie is uitsluitend van toepassing op fietsen en frames voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer die nieuw worden aangeschaft bij een erkende Giant-dealer en die op het moment van aankoop door een bij erkende Giant-dealer worden gemonteerd, waarbij het bewijs van aanschaf dan wel montage aanwezig is.

Artikel 3
3.1 Tenzij schriftelijk door Giant anders bepaald, is de garantie in het kader van het Giant Garantie Programma of enige impliciete garantie, indien tijdig is gereclameerd, beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen door onderdelen met een gelijke of hogere waarde dan wel tot een vergoeding in geld, zulks naar keuze van Giant. Door voldoening aan deze prestatie is Giant ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Giant tot geen verdere schadevergoeding gehouden.

3.2 Deze garantie is geldig vanaf de aankoopdatum van aankoop door de originele eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. Een door Giant gehonoreerde garantieclaim betekent niet van rechtswege dat Giant aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. 2

Artikel 4
4.1 De bovenstaande garantie of enige impliciete garantie biedt geen dekking voor: – Normale slijtage aan onderdelen dan wel verkeerde afstelling van banden, kettingen, (schijven), remmen, kabels en tandwielen, het stuur, de stuurpen, het zadel, de zadelpen dan wel afsluiters van wielen; – Fietsen die niet zijn onderhouden door een erkende Giant-dealer; – Aanpassingen aan de originele staat; – Ondeskundig gebruik, reparatie dan wel onderhoud van de fiets; – Gebruik voor abnormale, commerciële en/of wedstrijdactiviteiten of voor andere doeleinden dan waarvoor de fiets werd ontworpen; – Schade wegens het niet opvolgen van de gebruikershandleiding; – Schade aan de lak en stickers als gevolg van deelname aan wedstrijden, springen, downhill-activiteiten en/of training voor dergelijke activiteiten of evenementen, of als gevolg van blootstelling van de fiets aan, of met de fiets rijden in zware weers- of andere omstandigheden; – Arbeidskosten voor het vervangen of verwisselen van onderdelen; – Schade als gevolg van foutieve afstelling van het stuur, de stuurpen, het zadel, de zadelpen, de derailleurset, de remmen en (snel)sluiters van de wielen dan wel het niet tijdig vervangen ervan.

Artikel 5
5.1 Behoudens het in het onderhavige Giant Garantie Programma dan wel schriftelijk door Giant verstrekte aanvullende garanties verstrekt geeft Giant geen enkele andere garantie, expliciet noch impliciet.

5.2 Voor claims die worden gedaan buiten het land van aankoop, kunnen kosten en aanvullende beperkingen gelden. De duur en details van de garantie kunnen per type frame en/of per land verschillen.

5.3 Het Giant Garantie Programma noch de eventueel aanvullend door Giant verstekte garanties zijn niet van invloed op wettelijke rechten.

5.4 Voor de nadere toepasselijke garantie-informatie voor nieuwe fietsen en oudere modellen wordt verwezen naar de respecti